งานสร้างสุขภาพ
http://surin2513.surinpho.com
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สสจ.สุรินทร์
  โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ดาวโหลดเอกสาร
1.โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถัมภ์ฯ
2.แผนฝังการตรวจสุขภาพ
3.กรอบแนวทางหมู่บ้านต้นแบบ
4.แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
5.รายละเอียดการดำเนินงาน
6.แบบรายงานสรุปการตรวจสุขภาพพระภิกษุ
7.รายงานการตรวจสุขภาพฯ
8.เกณฑ์พิจารณาความเสี่ยง(ฉบับปรับปรุง)

9.แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุ
18 มีนาคม 2554

งานคัดกรองความเสี่ยง

ระบบรายงานคัดกรองความเสี่ยง


รายชื่อพระภิกขุ-สามเณร ยังไม่ได้ตัดข้อมูลซ้ำ
30 มี.ค.54
31 มี.ค.54
รายชื่อใช้คำนำหน้านามตามทะเบียนราษฏร์
ยังไม่ได้ตัดข้อมูลซ้ำ
31 มี.ค.54
1 เม.ย.54
4 เม.ย.54
8 เม.ย.54
12 เม.ย.54
18 เม.ย.54
20 เม.ย.54
27เม.ย.54
รายชื่อหน่วยงานที่ส่งข้อมูลมาแล้วแต่ไม่สามารถนำลง Server ได้
8 เม.ย.54
20 เม.ย.54
26 เม.ย.54

 

ดาวโหลดข้อมูล
1.ฟอร์มตรวจสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดสุรินทร์ ปี 2554
2.เกณฑ์การพิจารณาพฤติกรรมเสี่ยงตามแบบคัดกรองความเสี่ยง ปี 2549-2552
3.คัดกรองสุขภาพประชาชน ปี 2553
4.งานนำเสนอ วันที่ 23 พ.ย.53
5.ดูงานจังหวัดอุบล
6.แบบคัดกรอง สปสช.
7.แบบฟอร์มตรวจสุขภาพแบบบูรณาการ ปี 53
8.ประชากรอายุ 15-35-60 ปี
9.แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดสุรินทร์
10.แผนผังการตรวจสุขภาพ ปี 2553
11.รายละเอียดการโอนเงิน
12.ลำดับงาน
13. 9 ITemized
14.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ สามเณร
15.รายงานแสดงข้อมูลผู้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มโรคเมตาโบลิก

16.แบบรายงานการตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพเชิงรุกประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
17.รายชื่อวัดในจังหวัดสุรินทร์แยกรายอำเภอ
18.โปรแกรมตรวจสุขภาพประชาชน Ver 1.00
หรือแยก Download 9 ไฟล์ Part1 Part2 Part3 Part4 Part5 Part6 Part7 Part8 Part9
(ต้องลงโปรแกรม Java ก่อน) เครื่องใดไม่มี Java ให้ Download ได้ที่นี่
19.ขั้นตอนการส่งข้อมูลโดยใช้โปรแกรม FTP
(ต้องต่ออินเตอร์เน็ตและลงโปรแกรม FileZilla ก่อน) เครื่องใดไม่มี FileZilla ให้ Download ได้ที่นี่

20.โปรแกรมตรวจสุขภาพประชาชน Ver. 1.01 (เพิ่มความสามาถคำนวณอายุและเพิ่มตัวเลือกคำนำหน้านาม)
21.คู่มือโปรแกรมตรวจสุขภาพประชาชน ver 1.01
22.โปรแกรมตรวจสุขภาพประชาชน+คู่มือ Version 1.10 (ล่าสุด)
หรือดาวนโหลดที่ http://www.mediafire.com/?v4bzipy7dr1tc9o
23.การส่งออกข้อมูลให้ใส่ข้อมูล วัน/เดือน/ปี ค.ศ. ที่คีย์ข้อมูล ตอนส่งออกไฟล์ (ตัวอย่าง)
24.คู่มือโปรแกรมตรวจสุขภาพ(ฉบับใช้นำเสนอวันที่ 22 มี.ค.54)

งานแม่และเด็ก

ประชาสัมพันธ์
1. (ต้นฉบับ)แบบฟอร์มการประเมินชุมชนไอโอดีน20มค54
2. (ต้นฉบับเต็ม)คู่มือการประเมินชุมชนไอโอดีน20มค54
3. แบบรายงานหมู่บ้านไอโอดีน
4. หมู่บ้านไอโอดีน(8MB)
5. แบบประเมินความรู้ไอโอดีนสำหรับ แกนนำ
6. แบบประเมินความรู้ไอโอดีนสำหรับประชาชน

งานผู้สูงอายุ โครงการสุดยอดผู้สูงอายุ
แบบเสนอชื่อชมรมผู้สูงอายุดีเด่น