ระบบรายงานคัดกรองความเสี่ยง
ลำดับ
หน่วยงาน
ผลการดำเนินงาน
1
รพศ.สุรินทร์
0
2
รพ.ชุมพลบุรี
0
3
รพ.ท่าตูม
0
4
รพ.จอมพระ
0
5
รพ.ปราสาท
0
6
รพ.กาบเชิง
0
7
รพ.รัตนบุรี
33
8
รพ.สนม
0
9
รพ.ศีขรภูมิ
0
10
รพ.สังขะ
0
11
รพ.ลำดวน
0
12
รพ.สำโรงทาบ
0
13
รพ.บัวเชด
0
14
รพ.พนมดงรัก
0
15
สสอ.เมือง
0
16
สสอ.ชุมพลบุรี
0
17
สสอ.ท่าตูม
0
18
สสอ.จอมพระ
0
19
สสอ.ปราสาท
0
20
สสอ.กาบเชิง
0
21
สสอ.รัตนบุรี
0
22
สสอ.สนม
0
23
สสอ.ศีขรภูมิ
0
24
สสอ.สังขะ
0
25
สสอ.ลำดวน
0
26
สสอ.สำโรงทาบ
0
27
สสอ.บัวเชด
0
28
สสอ.พนมดงรัก
0
29
สสอ.ศรีณรงค์
0
30
สสอ.เขวาสินรินทร์
0
31
สสอ.โนนนารายณ์
0
02/09/2011 14:46